ලංකාවේ පළමු තුවක්කු හමුදා බලඇණිය

තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇති බව සලකන්න