ගම්විදානේවරු

5 thoughts on “ගම්විදානේවරු

  1. මී ළඟ ලිපියේ කළු සුදු සේයාවන් ගෙන ලබාගත් ස්කෑන් කළ පිටපත් ඇතළු කරන බව අපේ විචාරක තුමාට දන්වා සිටිමි. මීට පෙර සිඩ්නි එල්ලාවල අවදියේ පෙරහර පිළිබඳ ලිපියක ද එවා ඇතුළු කර ඇත.

    කැමතියි

  2. පින්ග්කිරීම: දුනුකාර පංගවෙන් පෙරහර පෙළ ගැසුන මහා පෙරහර | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: දුනුකාර පංගුවෙන් පෙරහර පෙළ ගැසුන මහා පෙරහර | sugv

  4. පින්ග්කිරීම: දුනුකාර පංගුවෙන් පෙරහර පෙළ ගැසුන මහා පෙරහර | sugv

  5. පින්ග්කිරීම: “නැතිවුනොත් නැති උනාමයි” | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )