උග්ගල් අලුත්නුවර……………….?

5 thoughts on “උග්ගල් අලුත්නුවර……………….?

  1. පින්ග්කිරීම: “වනේ වන හතුරකුටවත් විපතක් නම් වෙන්නම් එපා” « sugv

  2. පින්ග්කිරීම: බෞද්ධ මුහුනුවර | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: වීදිදාස් වැඩමවීම | sugv

  4. පින්ග්කිරීම: මේ දවස් වල නිතර අහපු ප්‍රශ්නය | sugv

  5. පින්ග්කිරීම: “වනේ වන හතුරකුටවත් විපතක් නම් වෙන්නම් එපා” | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )